Cheer Drum Line & Jube

Cheer Drum Line & Jube

CMU 11-22-16 (Michael Vasilnek)

CMU 11-22-16 (Michael Vasilnek)

Promo

Promo

SENIOR DAY

SENIOR DAY

TUTG

TUTG

vs CMU 2nd half 11-22-16

vs CMU 2nd half 11-22-16

vs CMU 11-22-16

vs CMU 11-22-16

vs. CMU 11/22/16 (Mascharka)

vs. CMU 11/22/16 (Mascharka)